fbpx
Zaznacz stronę

SALAMI & SZYNKA

Sklep on-line. Zamów bez wychodzenia z domu

REGULAMIN

REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

***

1. Serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.ericus.pl jest sklepem internetowym działającym w ramach pośrednictwa sprzedaży żywności na odległość, której organizatorem oraz koordynatorem jest firma  Ericus Piotr Masłowski  z siedzibą w 76-153 Darłowo, ul. Bałtycka 6, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Darłowo , NIP 6691007389.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów Produktów oferowanych na stronach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta można nawiązać pod nr. tel. +48 607 157 719 w godzinach 9-16, od poniedziałku do piątku.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego ericus.pl oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Serwis pracuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pod adresem www.ericus.pl ;

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

***

1. Serwis zajmuje się sprzedażą żywności.

2. Towary dostępne w firmie Ericus Piotr Masłowski są wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest firma Ericus Piotr Masłowski.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Ericus Piotr Masłowski tą ofertę przyjmuje. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” .

§ 3

Zasady dokonywania zakupów

***

1. Dokonanie zakupu Produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail oraz rejestracji w Serwisie dokonywanej za pomocą formularza znajdującego się na stronie Serwisu poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail, identyfikatora i hasła oraz ewentualnie innych danych wskazanych w formularzu (dla nowych użytkowników konto tworzone jest podczas finalizacji zakupu; użytkownicy dokonujący ponownego zakupu mogą skorzystać z utworzonego konta). Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

2. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składnia kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych klienta.

3. Zakupów w Ericus Piotr Masłowski mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Dokonanie zakupu wybranego Produktu na stronach Serwisu następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, akceptacji przyciskiem „Kupuję i płacę”,  przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez Ericus Piotr Masłowski przy zamawianym Produkcie lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Ericus Piotr Masłowski a Klientem, której przedmiotem jest Produkt wskazany w zamówieniu.

5. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:
• imienia i nazwiska,
• dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone
• adresu e-mail

6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
• Wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
• Akceptacją niniejszego regulaminu.
• Wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji z nim, jak i na otrzymywanie maili związanych z realizacją zamówienia.

7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej serwisu po uprzednim zalogowaniu się.

8. Przyjęcie zamówienia klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

9. Ericus Piotr Masłowski ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

10. Szczegółowe warunki sposobu zamawiania określone są w zakładce „Poradnik kupującego”.

11. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Klient związany jest ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.

13. Ericus Piotr Masłowski zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności:
• Przelew w banku lub przelew na poczcie (przedpłata),
• Przy odbiorze (za pobraniem)

15. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Ericus Piotr Masłowski kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty Ericus Piotr Masłowski – zależnie do wybranej formy płatności.

16. Jeżeli Klient nie potwierdzi zamówienia i nie dokona zapłaty całości należności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia uznaje się, iż odstąpił od dokonania zakupu, skutkiem czego umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu, a zamówienie zostaje anulowane.

17. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Serwisie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).  W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów nasz pracownik będzie się kontaktował z Państwem telefonicznie w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku niedostępności zamówionych Produktowi wpłacone przez Klienta należności podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Klienta.

18. W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu.

19. Ericus Piotr Masłowski zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do drugiego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto.

20. Ericus Piotr Masłowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
• Istnieją wyraźne wątpliwości co do wiarygodności osoby Klienta
• Zamówienia nie udało się potwierdzić
• Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu
• Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
• Formularz zostanie nieprawidłowo wypełniony.

21. Klient, otrzyma fakturę VAT po dokonaniu transakcji, jeśli zaznaczył chęć jej otrzymania podczas składania zamówienia oraz dostarczył dane, które mają znaleźć się w treści faktury. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT po opłaceniu zamówienia, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Ericus Piotr Masłowski poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu. Prośba o otrzymanie faktury musi zostać zgłoszona w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia uiszczenia należności, oraz powinna zawierać następujące dane:
• Imię i nazwisko/firmę,
• Miejsce zamieszkania/siedziby oraz adres,
• Numer NIP,
• Numer zamówienia lub jego inny, nadany mu przez serwis identyfikator.

22. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Ericus Piotr Masłowski nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.

23. Ericus Piotr Masłowski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenia w wybranym przez klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji na które nie ma wpływu.

24. Zdjęcia produktów zamieszczone w ofercie mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży.

§ 4

Dostawa

1. Koszt przesyłki na terenie kraju wynosi 20 zł.

2. Zamówienia można składać każdego dnia, realizacja ich od poniedziałku do piątku, lecz nie szybciej niż w ciągu 24 godzin. W czasie zwiększonego ruchu (np. w okresach przedświątecznych) o dostępności towarów Klienci informowani są w komunikatach, na stronach serwisu.

3. Zamówione towary są starannie pakowane, zabezpieczane oraz obkładane wkładami chłodzącymi (jeżeli jest taka potrzeba), aby produkty dotarły w idealnym stanie do klienta.

4. Zakupy na życzenie klienta pakujemy w opakowanie chroniące przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Temperatura w przygotowanej przez nas paczce utrzymuje sie podczas transportu.

5. Przesyłki są dostarczane przez firmę kurierską.

6. Klient po rozliczeniu a przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonego zamówienia w obecności kuriera. Produktów naruszonych bądź ze znacznymi uszkodzeniami nie należy przyjmować.

7. W przypadku realizacji zamówienia przez kuriera należy sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych na skutek transportu, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. W takim przypadku tylko on stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia) należy wysłać na nasz adres.

8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i powiadomić o tym dostawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego oznacza potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

9. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie niniejszego regulaminu.

10. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

11. Ericus Piotr Masłowski  nie realizuje zamówień w dni świąteczne.

12. Ericus Piotr Masłowski nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

13. Czas realizacji zamówienia – od 2 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia dla przesyłek pobraniowych, w przypadku płatności przelewem termin liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Ericus Piotr Masłowski

§ 5

Formy płatności

1. W chwili akceptacji zamówienia na stronie serwisu klient każdorazowo ma możliwość wyboru sposobu płatności.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
• za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
• przelewem – wówczas Ericus Piotr Masłowski rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Ericus Piotr Masłowski bądź w emailu do Klienta,
• w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Ericus Piotr Masłowski

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, w zakładce „koszt wysyłki”.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Reklamowany produkt musi być odpowiednio udokumentowany fotograficznie.

3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Klient ma prawo żądać wymiany towaru, pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia)  w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem.

4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane, a Klient otrzyma wyłącznie informację od Ericus Piotr Masłowski z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

5. Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Ericus Piotr Masłowski powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.

6. Zwroty z tytułu reklamacji muszą być wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. Po uzgodnieniu w  celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres siedziby Ericus Piotr Masłowski wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Ericus Piotr Masłowski.

8. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (z wyjątkiem artykułów spożywczych). Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Ericus Piotr Masłowski, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca towar do Ericus Piotr Masłowski w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Ericus Piotr Masłowski sprawdzi stan przekazanego produktu. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Ericus Piotr Masłowski zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Ericus Piotr Masłowski nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. 

§ 7

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Ericus Piotr Masłowski.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Ericus Piotr Masłowski zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu lub pobierającym nieodpłatnie Produkt.

2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.). Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia. Powyższe prawo nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta przed upływem w/w 10-cio dniowego terminu,
• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
• dostarczania prasy,
• usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

3. Ericus Piotr Masłowski zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Ericus Piotr Masłowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu z Serwisu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Ericus Piotr Masłowski.

6. Ericus Piotr Masłowski zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Ericus Piotr Masłowski. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, stosowne zawiadomienie będzie przesyłane zarejestrowanym Klientom na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez nich w toku rejestracji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.